مقدمه:

برای کسب موفقیت پایدار، سازمانها نیازمند تغییر و بهبود در حوزه های مختلفی هستند که در میان این حوزه ها،منابع انسانی نقش مهمتر و کلیدی تری را ایفا می نمایند.چرا که عاملین هر نوع تغییر و بهبود در هر حوزه ای ، افراد هستند.

بیمارستان
مجموعه واحد های ارائه کننده خدمات درمانی و تشخیص طبی به صورت بستری و واحد های درمانگاهی تخصصی  وابسته به این مجموعه اعم از اینکه در محوطه یا خارج از محوطه بیمارستان قرار گرفته باشند شامل بخش های اورژانس ،انواع تخصص های بالینی،بیهوشی،اتاق عمل،ریکاوری ،بخش های طبی(آزمایشگاه،رادیولوژی،دیالیز و داروخانه) ونظایر آنکه به اختصار بیمارستان و یا مرکز پزشکی و درمانی نامیده می شوند 
 

منابع انسانی: 

 به تمامی شاغلین رسمی ، پیمانی و قراردادی (اعم از مدیران و کارکنان)موسسه که مشمول آموزش هستند اطلاق می شود که کارمند نامیده می شوند.

کارمند:

فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در موسسه به خدمت پذیرفته می شود.

استخدام:

عبارت است از بکار گیری شخص حقیقی به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی طبق ضوابط و مقررات به منظور خدمت در موسسه

 

رابطه استخدام در موسسه به سه شکل است:

 

الف)استخدام رسمی

 

ب)استخدام پیمانی برای مدت معین

 

ج)استخدام قراردادی برای مدت معین

 

 

استخدام در بدو ورود به شکل پیمانی یا قراردادی است.

حقوق و تکالیف کارمندان:

مدیران و کارمندان بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)فومن خدمت گزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق وخواسته های قانونی آنها انجام دهند.

- کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی موسسه سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

- ساعت کار کارمندان موسسه چهل و چهار ساعت در هفته می باشد.تنظیم ساعت کار یا شیفت های موظف کارمندان به عهده موسسه می باشد

مقررات مختلف:

-         کارمندان رسمی ، پیمانی و یا قراردادی حسب نوع استخدام در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:

الف)اشتغال درواحد سازمانی مربوط

ب)مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و یا بدون حقوق

ج)آماده به خدمت

د)انتقال یا ماموریت به موسسه ها و سایر دستگاههای اجرایی دیگر و یا ماموریت آموزشی

ه)انتقال موقت یا دائم به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

و)استعفاء و بازخرید به موجب احکام مذکور در این آیین نامه و قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ز)غیبت موجه وغیر موجه

ح)بازنشستگی و از کار افتادگی

ط)تعلیق

م)فسخ قراداد کارمند پیمانی

 

مراحل پرونده سازی پرسنل جدیدالورود بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن:

1-امضاء معرفینامه توسط رئیس یا مدیر بیمارستان

2-شماره گذاری توسط دبیرخانه

3-تحویل معرفینامه به واحد کارگزینی

4-تحویل مدارک مورد نیاز به کارگزینی(کپی تمام صفحات شناسنامه ؛ کارت ملی ؛کارت پایان خدمت(آقایان) ؛مدرک تحصیلی و عکس4*3 هرکدام 3 سری)

5-اعلام شروع بکار و تحویل به واحد کارگزینی توسط مسئول واحد

6-افتتاح حساب و دریافت شماره حساب از بانک رفاه شهرستان فومن و تحویل آن به واحد حسابداری

7-مراجعه به واحد کارگزینی جهت معرفی در مورد انجام آزمایشات و گواهی عدم سوء پیشینه بدو ورود(استخدام)

8-مراجعه به واحد حسابداری و دریافت معرفی نامه برای مراجعه به بیمه تامین اجتماعی

9-دریافت شماره بیمه و تحویل به واحد حسابداری

 

 

با تشکر واحد کارگزینی بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فومن

آخرین بروز رسانی : 1400/06/22 03:07