شرح وظایف بهداشت محیط

1.     جمع آوری تنظیم ،طبقه بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات و آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان

2.     شناخت ، دستهبندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان

3.     مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل بهداشت محیط بیمارستان

4.     انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

5.     اجرا و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آیین نامه ها ضوابط و استانداردها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده در حیطه وظایف

6.     تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته های علمی ،تخصصی ،اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف

7.     بازدید و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات بر حسب ضرورت از اتاقهای عمل و زایمان-بخشها-تاسیسات آب و فاضلاب و آشپزخانه –انبار و سردخانه مواد غذایی و مرکز سترون سازی –سرویس های بهداشتی و رختشویخانه

8.     نظارت و کنترل بر امر تفکیک ، جمع آوری ،حمل و دفع مواد زائد جامد

9.     برنامه ریزی نظارت و پیگیری اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا سر وصدا و بهره برداری مناسب از سیستم گرمایش و سرمایش(تهویه) بیمارستان

10. نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گند زدایی و شستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

11. کلر سنجی آب و نمونه برداری بمنظور کنترل آلودگی از قسمتهای مختلف بیمارستان از قبیل : آب – فاضلاب

12. پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط

13. نظارت بر شرایط بهداشت ،حرفه ای و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان

14. برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

15. برنامه ریزی در جهت مبارزه یا حشرات و جوندگان

16. برنامه ریزی نظارت و پیگیری گندزدایی-سم پاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی

17. نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان(اخذ کارت بهداشت و ضبط نتایج در پرونده بهداشت افراد)قسمت آشپزخانه-بدار خانه-رختشویخانه

  18. پیگیری انجام آزمایشات و معاینات کارکنان بطور کلی و خصوصا" در معرض عوامل زیان آور از جمله:پرتوکاران و رفع نواقص ایمنی و حفاظتی بخش پرتوپزشکی

19. تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به عنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر

20. مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت برای کارکنان-بیماران-مراجعین و کارآموزان

21. نظارت و کنترل و پیگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه

22. ثبت فعالیتها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط

23. انجام سایر امور محوله از طریق مسئولین ذیربط

 

پونه اخوانی

کارشناس بهداشت محیط 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/22 04:16