واحد بهداشت حرفه ای :

بهداشت‌ حرفه‌ ای‌ علمی‌ است‌ که‌ از طریق‌ شناسایی‌، ارزشیابی‌ و کنترل‌ شرایط وعوامل‌ زیان‌ آور در محیط کار و ارائه‌ مراقبتهای‌ پزشکی‌، به حفظ ، نگهدارى وارتقاء سطح سلامت شاغلین و بهسازى محیط هاى کار و کاهش مخاطرات شغلى کمک میکند. در بهداشت‌ حرفه‌ای‌ همه‌ مسایل‌ بهداشتی - پزشکی‌ و ایمنی‌ پیشه‌ های‌ گوناگون‌مورد مطالعه‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد و همواره‌ تلاش‌ براین‌ است‌ که‌ ازتاثیر سوءعوامل‌ آسیب‌زا، ازعوامل‌ فیزیکی‌ گرفته‌ تا عوامل‌ شیمیایی، زیست‌ شناختی‌ وارگونومیک‌ بر فرد جلوگیری‌ شود؛در این‌ رشته‌ کوششها بسوی‌ پیشگیری‌ از بیماریها و حوادث‌ ناشی‌ از کار جهت‌یافته‌اند زیرا باور بر این ‌است‌ که ‌بیشتر بیماریهای‌ شغلی‌ اگر درمان‌ شدنی‌نباشند، سخت‌ درمان‌ بوده‌ و تا پایان‌ زندگی‌ گریبانگیر فرد خواهند بود.

بیمارستان ها از مهمترین نهادهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی است که به دلیل مخاطرات خاص، رعایت اصول ایمنی وبهداشتی در آن دارای اهمیت زیادی است.

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستانها

1.تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات بهداشت حرفه ای در جلسات کمیته

2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

3. شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

4. بازدید بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه ای مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

5. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

a. مخاطرات فیزیکی

b. مخاطرات شیمیایی

c. مخاطرات بیولوژیکی

d. مخاطرات ارگونومیک، روانی اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

6. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

7. تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف با همکاری پرسنل کلیه بخشها و آموزش آنها به پرسنل در معرض

8. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی با همکاری پرسنل بخشها

9. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

10. ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شغلی در واحد های مختلف بیمارستان

11. همکاری با پزشک طب کار در خصوص تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل

12. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

13. ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

14. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

· آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان

· آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

· آموزش نحوه صحیح حمل باروحمل بیمار

· آموزش رعایت اصول ارگونومی در محیط کار(کاربا کامپیوتر،ایستگاه کاری و...)

· آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

· آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)

· آموزش ایمنی کار با کپسول های طبی

· آموزش مقابله با استرس شغلی و خشونت در محیط کار

· آموزش آشنایی با فرم های حوادث ناشی از کارو نحوه تکمیل آن ها

15. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

کارشناس بهداشت حرفه ای

فرشته بخشی زاده

آخرین بروز رسانی : 1400/06/23 14:27