شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت
 
-استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی 
 
-تدوین برنامه عملیاتی سالانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام اعتباربخشی
 
-تدوین وبازبینی  خط مشی ، روش اجرائی ودستورالعمل 
 
-انجام  رضایت سنجی پرسنل هرشش ماه 
 
-تدوین و پیگیری پایش شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان
 
-تشکیل کمیته بهبود کیفیت، تعیین اعضاء کمیته با نظر ریاست بیمارستان و شرایط ویژه بیمارستان
 
-پایش کمیته ها ،شاخص ها ،برنامه عملیاتی واستراتژی واطلاع به ریاست مجموعه 
 
 
 
 
مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان : سهیلا جواهری

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
آخرین بروز رسانی : 1402/03/01 21:18