شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار

1.     انجام نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.

2.     تدوین طرح درس و برنامه ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی : آموزش های مربوط به سیر بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه مراقبت از بیمار، روش های خود مدیریتی و خود مراقبتی در سلامت و بیماری، بازگشت به فعالیت های روزمره، سازگاری و تطابق با بیماری، نوتوانی و توانبخشی، مراقبت های دارویی، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه های آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند.

3.     تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای بهداشتی، فایل های صوتی تصویری و...

4.     شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز

5.     برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله آموزش چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش های گروهی، کنفرانس،میزگرد، سمپوزیوم و ...

6.     تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه

7.     تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به صورت ماهیانه

8.     تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزش سلامت

9.     حضور فعال در کمیته آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته

10. گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی

11. تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه

12. شرکت در برنامه های مرتبط با هماهنگی مدیر پرستاری

13. ثبت و گزارش کلی فعالیت ها و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

14. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت وآموزشی در امر آموزش

 

مسئول واحد آموزش به بیمار بیمارستان

خانم سارا عمویی

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 10:03