لیست اخبار صفحه :1
آموزش خود مراقبتی و غربالگری سرطان Breast توسط بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امام حسن مجتبی ع فومن
آموزش خود مراقبتی و غربالگری سرطان Breast توسط بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امام حسن مجتبی ع فومن

آموزش خود مراقبتی و غربالگری سرطان Breast توسط بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امام حسن مجتبی ع فومن

آموزش خود مراقبتی و غربالگری سرطان Breast توسط بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امام حسن مجتبی ع فومن برای گروه هدف بانوان این مرکز انجام پذیرفت.

آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 00:57