خدمات رفاهی:

قابل توجه مصدومین حوادث ترافیکی

 

کلیه بیمارستانهای عمومی، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به پذیرش درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام نمایند. 

کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین مشمول این دستورالعمل حق دریافت هیچ گونه وجهی ندارند .

 

کلیه هزینه های مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه های دولتی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد شد .  

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه هزینه های درمان مصدومین اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو ، ملزومات مصرفی، پروتزها و خدمات پاراکلینیک از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری مندرج در کتاب کالیفرنیا را تأمین نماید . بدیهی است هزینه های ثانویه از قبیل خارج کردن پیچ و پلاک و یا درمان عوارض دیررس و موارد مشابه پس از پایان روزهای پیگیری فوق الذکر مشمول این دستورالعمل نمی باشد .

 

مصدومین مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذیصلاح اخذ و به مرکز درمانی مربوطه ارائه نمایند که حداقل شامل یکی از موارد زیر می باشد:

 

کروکی محل تصادف

گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی

گزارش اورژانس 115

 

 بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/24 12:25