سرپرستار بخش :  خانم زهرا بشری کارشناس پرستاری

این بخش در طبقه همکف بیمارستان است و دارای 10 تخت که 4 تخت اکسترا ،1 اتاق ایزوله،1 اتاقCPR، و 1 اتاق معاینه ،یک اتاق تریتمنت ،1 اتاق تزریقات، ایستگاه پرستاری اتاق واحد تعرفه ویک اتاق تریاژ در بدو ورود کتابخانه در روبروی ایستگاه پرستاری قرار دارد

اقدامات هنگام   بستری و ترخیص بیماران

1-     بعد از انجام تریاژ سطح 1و2 بیمار فورا" به اتاق CPRمنتقل می شود و اقدامات درمانی طبق دستور انجام می گیرد.

 

2-     بیماران سطح3بستری در واحد های مربوطه اقدامات درمانی طبق پروتکل انجام می گیرد

3-     بیماران سطح 4 طبق پروتکل درمان صورت می گیرد

4-     بیماران سطح 5 بعد از ویزیت پزشک با نسخه دارویی مرخص می شوند.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/25 22:29