لیست اخبار صفحه :1
وبینار  "بیماری های منتقله از راه آب و غذا"
وبینار

وبینار "بیماری های منتقله از راه آب و غذا"

وبینار "بیماری های منتقله از راه آب و غذا" دارای امتیاز آموزشی ضمن خدمت شغلی جهت کادر درمان و اداری بیمارستان روز چهارشنبه 31 شهریور ماه ساعت 10 صبح

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400