مسول بخش اطفال :  خانم دکتر طاهره ابراهیمی زاده

 سرپرستار بخش :  خانم سیما حقشنو  کارشناس پرستاری

بخش اطفال شامل 24تخت کودکان و نوزادان است که  شامل اتاق ایزوله ، نوزادان ، پنومونی ، تالاسمی ، اتاق بازی ، اتاق استراحت ، انبار، تریتمنت ، اتاق پزشک و  مادران می باشد.

در این بخش متخصصین اطفال به نامهای آقای دکتر مهرداد  بردبار، خانم دکتر طاهره ابراهیمی زاده،13نفر پرستار ، 1نفر بهیار و 4نفر خدمه مشغول فعالیتند 

بیماریهای شایع   قابل درمان در این مرکز اسهال های عفونی ،پنومونی ،تشنج ناشی از تب و آسپراسیون مکونیوم و سوء تغذیه می باشد.

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/28 10:55