مسئول فنی آزمایشگاه : سرکار خانم دکتر صادقی

سوپروایزر آزمایشگاه: سرکار خانم  مشک بید حقیقی

مسیر دستیابی:    طبقه اول

شرح اقدامات بخش آزمایشگاه :

 نمونه گیری از بخش ها و بیماران سرپایی جهت انجام آزمایشات مختلف مانند هماتولوژی، بیوشیمی و ...

-تهیه خون و  فرآورده های خونی

دارای بخشهای :

1-ادرار و مدفوع                          2-هماتولوژی                      3-بیوشیمی

4-میکروب شناسی                       5-بانک خون                      6-هورمون                   7- پاتولوژی

انجام آزمایش تیروئید و سرولوژی برای بیماران سرپایی و بستری به روش الایزا انجام می شود.

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/24 20:44